Wat we geloven

Wij geloven in:

We geloven in God, de almachtige schepper van alles wat leeft, en de vader van wie zijn kind wil zijn. We kennen de bijbel als gezaghebbende bron, door God geïnspireerd en door mensen doorleefd. We volgen Jezus de Verlosser, God en mens tegelijk, die onze zonden aan het kruis wilde dragen: Wie vertrouwt op Jezus’ verlossing mag leven in vrede met God en uitzien naar een eeuwig leven. En we geloven in de Heilige Geest die mensen overtuigt van het geloof, en op een bijzonder manier vrede, kracht en wijsheid geeft.

We geloven in de kerk. Gods kerk is universeel, maar het is de lokale kerk waar christenen samen aanbidden en elkaar en hun omgeving dienen naar het voorbeeld van Jezus. We geloven in de doop. Door de doop toont een volwassene zijn persoonlijke geloofsovertuiging. We geloven in roeping: Dat God iedereen op zijn eigen plek wil gebruiken om Jezus’ redding in woord en daad bekend te maken.

Eenheid, Vrijheid en Liefde

Eenheid in wat belangrijk is   –  Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.   Efeze 4:3

Vrijheid in wat persoonlijk is  –  Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God.   Romeinen 14:4,12,22

Liefde als basis en motief     –  Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.   1 Korinthe 13:2

Verbonden in de apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, van de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen

doop

Baptistengemeente Maastricht