ANBI Transparantie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Baptistengemeente Maastricht
RSIN/Fiscaal nummer: 806611261
Website adres: www.baptistengemeentemaastricht.nl
E-mail: secretariaat@baptistengemeentemaastricht.nl
Adres: Putstraat 21, 6251 NN te Eckelrade

De Baptistengemeente Maastricht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Alliantie van Baptisten en Cama Gemeenten. In onze statuten staat dit als volgt omschreven “De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van art. 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht.“ (Artikel 1c van de Statuten).

De statuten van de BGM bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De statuten vindt u HIER.

De Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Baptistengemeente Maastricht.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de raad van oudsten. In onze gemeente telt de raad vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De raad is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen.

C. Doelstelling/visie

De gemeente heeft ten doel:

  1. God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt.
  2. Zichzelf op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van haar Here en Heiland, Jezus Christus, naar de gaven die God elkeen gegeven heeft.
  3. In de wereld te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer, door evangelisatie en zending.
  4. Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis in de gemeente op te nemen.
  5. Indien wenselijk met andere gelovigen in Christus samen te werken tot verbreiding van het Evangelie.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de BGM vindt u hier: Beleidsplan en Visiedocument.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de voorganger en of kerkelijk werker van onze gemeente is geregeld in de vorm van opdrachtovereenkomst. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De raad van oudsten heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting (aangepast op 29-04-2022)

Uitgaven (1 jan 2021 – 31 dec 2021)  
Voorganger en sprekers  €             36.391
Huur, facilitair en Diensten ondersteuning  €             2.982
Zending, Zorg & Missionair  €             4.435
Algemene kosten  €             475
Kinder- & Jeugdwerk  €             1.088
Totale Kosten  €          45.371
Inkomsten (1 jan 2021 – 31 dec 2021)
Collectes en giften  €            47.333
Totaal ontvangsten  €            47.333
Totaal 2021  €            1.963
Begrote Collectes en giften (1 jan 2021 – 31 dec 2021)  €            46.956
Begrote kosten: (1 jan 2021 – 31 dec 2021)        
Voorganger en sprekers  €             36.912
Huur, facilitair en Diensten ondersteuning  €             9.024
Zending, Zorg & Missionair  €             3.856
Algemene kosten  €             1.230
Kinder- & Jeugdwerk  €             1.210
Totale Kosten  €           52.232

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt bij aanvang van het lidmaatschap gevraagd met een maandelijkse bijdrage te delen in de kosten.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan vergoedingen voor de voorganger en of kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Baptistengemeente Maastricht

Uw gift en ANBI